Про методичну роботу

Методична робота – це цілісна система взаємопов’язаних дій, які забезпечують безперервний розвиток творчої особистості педагога, формування єдиного колективу педагогів – дослідників, а в кінцевому результаті – підвищення креативності освітнього рівня навчального закладу.

Методична робота – це поєднання педагогічної, управлінської та інноваційних складових, що реалізуються через гармонізацію змістових і структурних елементів

  

 

                                                                                                     

Єдина методична проблема над якою працює училище:

«Розвиток ключових компетентностей учнів, підвищення рівня їх адаптації  шляхом удосконалення навчально-виробничого та виховного процесу на інноваційній основі»

Пріоритетні напрямки роботи училища у 2023 – 2024 н.р.:

–  реалізація основних положень компетентісного підходу до навчання та виховання;

– розробка та реалізація системи дослідження та аналізу роботи учнівського та педагогічного колективів;

– реалізація системи внутріучилищного контролю на основі управлінських рішень;

– організація роботи методичних комісій торгового та кулінарного профілів;

– підвищення рівня участі та професіоналізму учнів у виховних заходах міста, області;

– цілеспрямована спільна робота педагогічного колективу і кожного педагога над підвищенням рівня навчальних досягнень учнів з усіх навчальних предметів;

– впровадження інформаційних та комунікаційних технологій, комп’ютеризації та інформатизації навчально-виховного процесу;

– вивчення і творче впровадження в практику навчання і виховання учнів педагогічних інновацій педагогів міста, області;

– робота над удосконаленням уроку як засобу розвитку творчої особистості викладача і учня, самореалізації творчої особистості;

– розробка та впровадження авторських програм, нових технологій у освітній процес;

– проведення училищних олімпіад та більш ретельна індивідуальна підготовка учнів до участі в обласних олімпіадах, конкурсах різного рівня; робота зі здібними та обдарованими дітьми;

– нормативне забезпечення, педагогічний аналіз та самоаналіз, контроль та корекція освітнього процесу;

– забезпечення ефективності управління науково-методичною роботою;

– науково-методичне та кадрове забезпечення навчання;

– активізація роботи з питань виховання громадської свідомості учнів, учнівського самоврядування, формування патріотизму, громадських і конституційних обов’язків, поваги до державних символів України, національної ідеї;

– врахування  викладачами професійно-теоретичної підготовки, майстрами виробничого навчання принципів диференціації та індивідуалізації, психолого-педагогічних особливостей учнів;

– вивчення проблеми наступності навчання, адаптації учнів в училищі;

– зміцнення матеріально-технічної бази училища, поточний ремонт будівель;

– організація роботи щодо виконання рекомендацій атестаційної комісії;

– робота з профілактики злочинності та правопорушень;

– дотримання санітарно-гігієнічного режиму, здійснення медичного обслуговування учнів в училищі;

– створення безпечних умов з охорони праці для учнів і працівників училища виховання економічної, естетичної, правової культури.

 

Головні  завдання  методичної роботи

у 2023-2024 н.р.

Забезпечення методичного супроводу розробки навчальних програм, навчально-методичних, науково-методичних та дидактичних матеріалів;

Розробка, розгляд, аналіз навчально-методичної документації, внесення коректив та змін у навчальні програми з урахуванням регіонального компоненту та сучасних інноваційних технологій;

Вивчення і впровадження інноваційних педагогічних і виробничих технологій, передового досвіду навчання та виховання в навчальний процес, аналіз цієї роботи;

Проведення роботи з комплексного методичного забезпечення навчально-виробничого процесу, зміцнення матеріально-технічної бази навчання;

Аналіз стану і результатів навчально-виробничої діяльності, якості знань, умінь і навичок учнів;

Організація та проведення конкурсів фахової майстерності, предметних олімпіад, вікторин,  майстер-класів, виставок, дегустацій та інших заходів;

Сприяння дослідницькій та пошуковій роботі педагогічних працівників та учнів;

Створення умов для всебічної самоосвіти і підвищення рівня педагогічної і професійної майстерності;

Узагальнення та обмін досвідом успішної педагогічної діяльності;

Популяризація професій для торгівлі та громадського харчування, волонтерська і профорієнтаційна робота;

Організація взаємодії з іншими навчальними закладами, навчально – методичними та науково-дослідними установами з метою обміну досвідом і передовими технологіями в галузі освіти, рецензування та апробації навчально-методичних матеріалів.

 

 

Атестація педпрацівників