Атестація

Атестація педагогічних працівників – це комплексна оцінка професійної діяльності викладача та майстра виробничого навчання, визначення його відповідності займаній посаді, рівню кваліфікації.

Мета атестації:
– активізація творчої професійної діяльності викладача і майстра в/н;
– стимулювання безперервної фахової та загальної освіти;
– підвищення відповідальності педагогічних працівників за результати навчання і виховання учнів.
– забезпечення соціального захисту педагогів.

Завдання атестації:
Стимулювання підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом оцінювання знань предмета, що викладається та напряму педагогічної діяльності, методики викладання та виховання. Атестація спрямована на оцінку досягнень педагогічного працівника у його діяльності, на заохочення (у тому числі матеріальне) його успіхів у справі освіти, виховання і розвитку учнів.

Атестація педагогічних працівників – складова частина підвищення педагогічної кваліфікації. Вона передбачає підвищення професіоналізму, розвиток творчої активності, стимулювання діяльності, диференційоване оцінювання результатів педагогічної праці.

 

П Л А Н
засідань атестаційної комісії на 2023 -2024 навчальний рік

Засідання № 1 (вересень 2023 року)

 1. Опрацювання Положення про атестацію педагогічних працівників України (наказ МОН України, № 805 від 09.09.2022 року, введено в дію з 01.09.2023)
 2. Створення атестаційної комісії та затвердження плану роботи на 2023-2024 н.р.
 3. Розподіл обов’язків між членами атестаційної комісії.

Засідання № 2 (жовтень 2023 року)

 1. Розгляд заяв та затвердження списків педагогічних працівників, які підлягають атестації.
 2. Створення експертної групи.
 3. Затвердження графіка атестації.

Засідання № 3 (грудень 2023 року)

 1. Про хід атестації педагогічних працівників – виступи членів атестаційної комісії про відвідування уроків, позакласних заходів педагогів, які атестуються.
 2. Про участь педагогів, які атестуються в методичній роботі.
 3. Про результати роботи над створенням персональних блогів та веб-сторінок педагогічних працівників, що атестуються.

Засідання № 4 (лютий 2024 року)

 1. Про результати вивчення досвіду роботи педагогічних працівників, які атестуються (на основі відомостей про відвідані уроки, поурочні заходи, даних моніторингової картки оцінки педагогічної майстерності викладача членами атестаційної комісії, висновків МК).
 2. Про проведення творчого звіту педагогічних працівників, які атестуються.
 3. Ознайомлення з характеристиками діяльності педагогічних працівників у міжатестаційний період.

Засідання № 5 (березень 2024 року)

 1. Розгляд атестаційних матеріалів педагогічних працівників.
 2. Підведення підсумків атестації педагогічних працівників.

 

РОЗПОДІЛ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ МІЖ ЧЛЕНАМИ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

Кощак Віктор Йосипович – голова атестаційної комісії
Організовує роботу по створенню необхідних умов для проведення атестації, роз’яснює педагогічним працівникам її мету та завдання, несе відповідальність за створення позитивної атмосфери у ході атестації.
Знайомить членів атестаційної комісії З Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України.
Розподіляє функціональні обов’язки між членами атестаційної комісії та контролює їх виконання.
Затверджує графіки засідань атестаційної комісії.
Здійснює контроль за правильністю оформлення документації.
Вивчає педагогічну діяльність осіб, які атестуються, шляхом відвідування уроків, позанавчальних заходів, вивчення рівня навчальних досягнень учнів.

Кияк Наталія Олександрівнасекретар атестаційної комісії

Приймає, реєструє та зберігає документи, подані педагогічними працівниками до розгляду та під час розгляду їх атестаційною комісією. Організовує роботу атестаційної комісії, веде та підписує протоколи засідань атестаційної комісії. Оформлює та підписує атестаційні листи. Повідомляє педагогічним працівникам про місце і час проведення засідання атестаційної комісії (у разі запрошення педагогічних працівників на засідання). Забезпечує оприлюднення інформації про діяльність атестаційної комісії шляхом розміщення її на офіційному веб-сайті закладу освіти. Веде  роз’яснювальну роботу щодо заповнення документації.

Несе відповідальність за оформлення наступних документів:

 • наказів щодо проведення атестації;
 • підготовку матеріалів щодо клопотання перед атестаційною комісією ІІІ рівня.

Складає графіки засідань атестаційної комісії.

ЧЛЕНИ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:

Куштан Галина Василівна 
Виконує обов’язки голови у випадку його відсутності.
Ознайомлюється з навчальною документацією щодо виконання педагогічним працівником, який атестується, своїх посадових обов’язків. Аналізує результативність роботи адміністрації училища по вивченню системи роботи педагогічних працівників, які атестуються на вищу категорію та педагогічне звання в міжатестаційний період.
Вивчає педагогічну діяльність осіб, які атестуються, шляхом відвідування уроків, позанавчальних заходів, вивчення рівня навчальних досягнень учнів.
Кучерявий Євгеній Іванович
Слідкує за виконанням графіку засідань атестаційної комісії.
Дбає про соціальний захист, відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічних працівників, які атестуються.
Здійснює контроль за своєчасним та якісним поданням в атестаційну комісію атестаційних матеріалів атестаційною комісією училища.
Вивчає педагогічну діяльність осіб, які атестуються, шляхом відвідування уроків, позанавчальних заходів, вивчення рівня навчальних досягнень учнів.  
Прокопишина Марта Миколаївна
Несе відповідальність за методичне забезпечення атестації педагогічних працівників училища та якісне і своєчасне оформлення необхідної документації для атестаційної комісії, аналізує їх участь у фахових конкурсах та інших заходах.
Вивчає педагогічну діяльність осіб, які атестуються, шляхом відвідування уроків, вивчення рівня навчальних досягнень учнів.
Барч Оксана Іванівна
Надає допомогу педагогічним працівникам, які атестуються у проведенні відкритих уроків та виховних заходів, аналізує їх участь у роботі методичної комісії кулінарного профілю.
Вивчає педагогічну діяльність осіб, які атестуються, шляхом відвідування уроків, позанавчальних заходів, вивчення рівня навчальних досягнень учнів. 
Стерчо Ганна Василівна
Надає допомогу педагогічним працівникам, які атестуються у проведенні відкритих уроків та виховних заходів, аналізує їх участь у роботі методичної комісії кулінарного профілю.
Вивчає педагогічну діяльність осіб, які атестуються, шляхом відвідування уроків, позанавчальних заходів, вивчення рівня навчальних досягнень учнів.Надає допомогу в оформленні результатів вивчення системи роботи педагогічних працівників, які атестуються, аналізує їх участь у роботі методичної комісії торгового профілю. Вивчає педагогічну діяльність осіб, які атестуються, шляхом відвідування уроків, позанавчальних заходів, вивчення рівня навчальних досягнень учнів.
Свистак Лариса Михайлівна
Надає допомогу в складанні характеристик на педагогічних працівників, які атестуються, здійснює психологічний супровід атестації педагогів.