Стерчо Ганна Василівна

СТЕРЧО ГАННА ВАСИЛІВНА

 

МОЄ КРЕДО: «Донести до серця кожної дитини знання, досвід і практичні вміння»
Посада: викладач 
ОСВІТА: вища 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ЗА ФАХОМ: товарознавець вищої кваліфікації
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД: Київський торгово-економічний інститут, 1977. 
СТАЖ ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ: 52 роки; на посаді викладача-52 роки.
КВАЛІФІКАЦІЙНА КАТЕГОРІЯ: спеціаліст вищої категорії 11.04.2013р.
ПРЕДМЕТ, ЯКИЙ ВИКЛАДАЄ: Товарознавство продовольчих товарів
ФОРМА ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: 2018, Білоцерківський ІНПО ( для викладачів  професійно-теоретичної підготовки свідоцтво № СПК 35946459-000271-18 від 27.04.2018р. )

ВОЛОДІННЯ КОМП’ЮТЕРНОЮ ГРАМОТНІСТЮ: достатній рівень 
НАГОРОДИ: знак “Відмінник профтехосвіти СРСР”,1986 рік; Грамота Міністерства освіти і науки України; Грамота обласного управління освіти і науки; Подяка Закарпатської обласної ради 2016.

Педагогічна діяльність викладача 

МЕТА АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА: підтвердження раніше присвоєної кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії”

ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО: «Справжній педагог повинен любити те, чому навчає, і любити тих, кого навчає» 

МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА: Використання сучасних інноваційних технологій навчання на уроках при підготовці кваліфікованих працівників для сфери торгівлі.

Для вирішення цієї проблеми на уроках з предмета « Товарознавство продовольчих товарів» виділяю такі інноваційні технології:

  -технологія інтерактивного навчання;

 – технологія проблемного навчання;

– технологія розвитку критичного мислення;

– ігрові технології;

– використання елементів інноваційних технологій разом з традиційними;

 – лекційно-практичне навчання;

 – особистісно-орієнтовне навчання.

   Провожу уроки з використанням мультимедійного навчання, творчі, дослідницькі завдання, індивідуальні консультації.

Відкриті уроки в міжатестаційний період на рівні навчального закладу:

Листопад 2018 р. – відкритий бінарний  урок з предмета «Товарознавство продовольчих товарів» і виробничого навчання, з професії «Продавець продовольчих товарів», тема « Плодоовочеві товари».

Мета: Узагальнити і систематизувати знання учнів, набуті під час вивчення теми, розвивати в учнів творчі здібності, професійні навички й уміння під час роботи з плодоовочевими  товарами.

 Очікуваний результат: учні повинні знати харчову цінність, асортимент, терміни зберігання і маркування плодоовочевих товарів.

Жовтень 2019 р. – відкритий урок з предмета «Товарознавство продовольчих товарів», з професії «Продавець продовольчих товарів», тема «Варені ковбасні вироби»

Мета: Дати майбутнім продавцям продовольчих товарів необхідні знання з теоретичних питань та набути навики з вивчення асортименту та якості продовольчих товарів, чинників, які впливають на формування та розширення асортименту, збереження їх якості під час зберігання.

Очікуваний результат: Учні повинні знати споживчі властивості, асортимент, відмінні особливості варених ковбасних виробів, вміти використовувати набуті знання на практиці, вирішувати виробничі ситуації, розвивати ініціативу.

Листопад 2021 р. – відкритий урок з предмета «Фізіологія харчування» в групі кухар-крндитер

Тема: Раціональне харчування. Структура харчового раціону.

Урок з використанням кейс-методу ситуаційно-рольової гри.

Мета: Дати необхідні знання про повноцінне харчування населення з урахуванням статі, віку, характеру праці, кліматичних умов та інших чинників, що сприяють збереженню здоров’я.

Навчити учнів самостійно організовувати власну навчальну діяльність, формувати вміння, виділяти головне, формувати комунікаційні та інформаційні компетентності, розв’язувати проблеми.

Очікуваний результат: Учні повинні знати особливосиі раціонального харчування, структуру харчового раціону, що забезпечує зростання, нормальний розвиток і життєдіяльність людини, що сприяє поліпшенню її здоров’ю.

Учні повинні навчитись відповідати за свої дії, вміти працювати в команді, а також самостійно відповідати за свої дії  перед товаришами, розв’язувати проблеми.

МЕТОДИЧНІ НАПРАЦЮВАННЯ:

2018 р., методична розробка уроку з предмета «Товарознавство продовольчих товарів» – тема «Уповадження інноваційно-освітніх технологій – ефективний засіб підвищення якості підготовки кваліфікованих кадрів».

Інформаційне суспільство вимагає від освіти під час підготовки конкурентоздатних фахівців не лише нових умінь і знань, але й перебудови стратегічної діяльності, спрямованої на врахування зазначених особливостей. Саме тому, одним із найважливіших завдань державного рівня та освіти в цілому є інформатизація суспільства та підготовка фахівців, що володіють сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями.

2019 р., методична доповідь на тему «Кейс-технологія та її використання на уроках теоретичного навчання»

Перед кожним із нас два шляхи: жити минулими заслугами, закриваючи очі на кардинальні зміни у світі, прирікаючи своїх учнів на життєві неуспіхи, або пробувати щось змінити у своєму ставленні до новітніх сучасних технологій. В методдоповіді розкрито деякі теоретичні, методичні та практичні аспекти кейс-технології. Кейс-технологія – це інноваційна технологія навчання в училищі, яка враховує всі особливості предмету та формує необхідні знання, вміння та навички. Актуальність кейс-технології полягає в тому, що вона відповідає сучасній державній освітній політиці, націлений на особистісно-орієнтовне навчання та сприяє впровадженню сучасних освітніх технологій.

2020р. Методична розробка теоретичного уроку з використанням кейс-технологій.

Урок з використанням кейс – методу ситуаційно-рольової гри.

Тема програми: Основи раціонального харчування

Тема уроку: Структура харчового раціону

Мета: систематизувати і узагальнити знання учнів за даною темою; навчити самостійно організовувати власну навчальну діяльність, розв’язувати дидактичні завдання; формувати вміння виділяти головне; формувати комунікаційні та інформаційні компетентності;

Під «кейсом» розуміється письмовий опис моделей реальної конкретної ситуації та дидактичний пакет завдань, необхідний учням в процесі розв’язання змодельованої  проблеми. Учні кейс-методом повинні вивчити певний випадок для того, щоб визначити можливі рішення, вибрати та реалізувати кращі з них.

Застосування викладачем кейс-методу для навчання майбутніх кваліфікованих робітників з одного боку стимулює індивідуальну активність учнів, формує позитивну мотивацію до навчання, зменшує «пасивних» і невпевнених у собі учнів, забезпечує високу ефективність навчання і розвитку майбутніх фахівців, формує певні особистісні якості і компетенції, а з другого дає можливість самому викладачу самовдосконалюватись, по-іншому мислити й діяти та оновлювати власний творчий потенціал.

2022р. Методдоповідь: Методика реалізації кейсів у професійно-теоретичній підготовці.

З методичної точки зору кейс − це спеціально підготовлений навчальний матеріал, що містить структурований опис ситуацій, запозичених з реальної практики. Кейси (ситуаційні вправи) мають чітко визначений характер і мету. Як правило, вони пов’язані із проблемою чи ситуацією, яка існувала чи існує зараз. При цьому проблема чи ситуація або вже мали якесь попереднє рішення, або їх вирішення є необхідним, а тому вони потребують аналізу.

Позанавчальна робота

Позанавчальна робота – важливий компонент навчального процесу. Це цілеспрямована робота, яка проводиться в позаурочний час і має на меті розширити і поглибити знання, уміння і навички учнів, розвинути їх індивідуальні здібності та нахили, задовольнити інтереси та забезпечити організоване дозвілля.

Робота гуртка з предмета «Товарознавства продовольчих товарів» на базі навчальної програми дозволяє поглибити знання з теоретичного навчання та практичних робіт і створює сприятливі умови для досягнення ними високого рівня знань, умінь і навичок.