Головна

Новини

Абітурієнту

Учням та батькам

Випускникам та роботодавцям

У пошуку удосконалення

Навчально-практичний центр

Правила прийому
 • Реєстрація

 

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту

освіти і науки

Закарпатської облдержадміністрації

_______________Г. І. Сопкова

«_____» ___________ 2019 року

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Ужгородського

вищого професійного училища

торгівлі та технологій харчування

_________________ В.Й. Кощак

«____» ____________ 2019року

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Ужгородського вищого професійного училища

торгівлі та технологій харчування

на 2020 рік

І. Загальна частина 

 • Правила прийому до Ужгородського вищого професійного училища торгівлі та технологій харчування на 2020 рік (далі – Правила прийому) розроблені згідно із Типовими правилами прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 року №499, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року №823/23355 та обговорені і схвалені педагогічною радою Ужгородського вищого професійного училища торгівлі та технологій харчування 22 листопада 2019 року протокол №4.
 • До Ужгородського вищого професійного училища торгівлі та технологій харчування (далі – Училища) приймаються громадяни України.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. №1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» та враховуючи те, що Училище не має відповідної ліцензії, підготовка (у тому числі первинна професійна), перепідготовка та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання, не здійснюється.

 • Громадяни України мають рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Особи з особливими освітніми потребами мають право на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, що визначаються Кабінетом Міністрів України, а також показниками професійної придатності відповідно до медичної довідки, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14.02.2012 р. №110.

 • Прийом громадян до Училища здійснюється для здобуття професій у відповідності до державних стандартів професійно-технічної (стандарти професійної (професійно-технічної) освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікований робітник згідно з наданою Міністерством освіти і науки України ліцензією – серія АД №041351 від 02.07.2012р.
 • Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України та/або місцевого бюджету на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного та/або регіонального замовлення.
 • Професійна підготовка осіб з інвалідністю здійснюється за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджетів у межах обсягів державного та/або регіонального замовлення з урахуванням медичних показань і протипоказань для подальшої трудової діяльності. Обрання форм і методів професійної підготовки здійснюється згідно з висновками спеціалістів медико-соціальної експертної комісії.
 • Прийом громадян понад державне та/або регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

 

ІІ. Приймальна комісія 

 • Прийом до Училища здійснює приймальна комісія.
 • Очолює приймальну комісію директор Училища, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.
 • Приймальна комісія:
 • організовує прийом заяв та документів;
 • проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення Училища;
 • організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Училища, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;
 • вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.
 • Правила прийому до Училища доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди, що включають:
 • перелік професій згідно з отриманою ліцензією;
 • вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;
 • плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіями;
 • форми та ступеневість навчання;
 • обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними показаннями;
 • перелік вступних випробувань за професіями, порядок і форми їх проведення (співбесіди, контрольні роботи з окремих предметів, тестування, іспити тощо) та системи оцінювання знань;
 • порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;
 • порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань;
 • порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);
 • наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;
 • порядок проходження медичного огляду вступників до Училища, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах.
 • Проведення прийому на навчання до Училища здійснюється з 01червня 2020р. до 13 серпня 2020 р.

 

ІІІ. Документи для вступу 

 • Абітурієнти подають особисто заяву про вступ до Училища, вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:
 • документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за регіональним замовленням (в інших випадках – оригінал або завірену копію);
 • документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за результатами закінчення другого ступеня навчання у закладі освіти другого або третього атестаційного рівня (для навчання на третьому ступені професійної (професійно-технічної) освіти у закладах освіти третього атестаційного рівня) (оригінал або його завірену копію);
 • медичну довідку за формою 086/О (в оригіналі);
 • 6 фотокарток розміром 3х4 см;
 • копії документів, що дають право на пільги до вступу в Училище (за наявності).

Абітурієнти пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, ID-картку, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).

 • Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

 

ІV. Умови прийому 

 • Прийом до Училища проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:
 • за результатами співбесіди;
 • за результатами середнього балу свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього балу атестата про повну загальну середню освіту;
 • за результатами вступних випробувань.
 • Конкурсний відбір проводитися в період з 19 серпня 2020 року до 21 серпня 2020 року.
 • Учні Училища, які успішно закінчили другий ступінь професійної (професійно-технічної) освіти і пройшли кваліфікаційну атестацію, зараховуються (переводяться) на третій ступінь навчання на основі конкурсного відбору.
 • Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту».

 • Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.
 • Плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіями:

 

Код

проф.

Назва професії

Термін навчання

Плановий набір

Ліцен-зова-ний обсяг

Освітньо-кваліфікаційний рівень випускника

На базі

9 кл.

На базі  11 кл.

1

5220

 

 

5220

Продавець продовольчих товарів.

Продавець непродовольчих товарів

1,5 роки

-

-

60

Продавець продовольчих товарів IV розряду.

Продавець непродовольчих товарів IV розряду

5220

 

 

5220

Продавець продовольчих товарів.

Продавець непродовольчих товарів

2 роки

30

-

Продавець продовольчих товарів V розряду.

Продавець непродовольчих товарів IV розряду

2

5122

7412

Кухар

Кондитер

2 роки

60

-

150

Кухар IV розряду.

Кондитер IV розряду

5122

7412

Кухар

Кондитер

1,5 роки

-

30

Кухар ІV розряду.

Кондитер IІІ розряду

5122

7412

Кухар

Кондитер

2 роки

-

30

Кухар V розряду.

Кондитер IІІ розряду

3

5123

5123

Офіціант

Бармен

1,5 роки

-

10

30

Офіціант IV розряду.

Бармен IV розряду

5123

5123

Офіціант

Бармен

2 роки

-

15

Офіціант V розряду.

Бармен IV розряду

V. Зарахування до складу учнів 

 • Зараховуються поза конкурсом:
 • особи, яким відповідно доЗакону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно допостанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
 • особи з інвалідністю та діти з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом, відповідно до статті 22Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;
 • особи, з особливими освітніми потребами, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю);
 • особи, яким відповідно доЗакону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, - за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені регіональним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно доУказу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».
 • Першочергово зараховуються за інших рівних умов:
 • випускники закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • випускники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до закладу професійної (професійно-технічної) освіти третього атестаційного рівня за відповідними професіями;
 • особи, які вступають до Училища за цільовим направленням на навчання.
 • Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Училища за обраною формою навчання.
 • У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.
 • Зарахування до Училища здійснюється наказом директора.
 • Після конкурсного відбору зарахування до Училища супроводжується укладанням договору між закладом освіти, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.
 • Зарахування до Училища на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України та/або місцевого бюджету на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного та/або регіонального замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного та/або регіонального замовлення.

 

VІ. Прикінцеві положення 

 • Даний порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.
 • Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Училища. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій Училище може проводити додатковий прийом.
 • Особам, які не зараховані до училища, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом 5 днів з дня прийняття рішення.
 • Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.


 

Коментарії

Хто Online

Зараз 15 гостів і немає жодного зареєстрованого користувача на сайті

Головна

Новини

Абітурієнту

Учням та батькам

Випускникам та роботодавцям

У пошуку удосконалення

Навчально-практичний центр

        

Зв'яжись з нами

Адреса, реквізити:

88015, м.Ужгород, вул. Перемоги, 142

Контактні дані:

(03122) 2-56-95 (приймальна директора),

т/ф: (0312)656451(директор),

(03122) 2-94-59 (бухгалтерія)

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. www.vputth.uzhgorod.ua

 

Зворотній зв'язок
Максимум 1000 символів